POLITICĂ PRIVIND AVERTIZORII ÎN INTERES PUBLIC

-ediție inițială, decembrie 2023-

 • DISPOZIȚII GENERALE

 

Societatea Comercială MAMAIA RESORT HOTELS S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Județ Constanța, Loc. Mamaia, Complex Jupiter Junona, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J13/2955/2008, având CUI 6312370, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J13/2955/2008, (denumită în continuare „Societatea”) își dorește să ofere atât angajaților, cât și partenerilor de afaceri, un mediu de lucru cu un grad înalt de încredere, având toleranță zero față de orice încălcare a dispozițiilor legale care ar putea avea un impact negativ asupra reputației, imaginii și credibilității Societății.

 Prin intermediul prezentei Politici privind avertizorii în interes public (denumită în continuare „Politica”), dorim să încurajăm angajații Societății, dar și partenerii cu care Societatea colaborează, să ne raporteze informații cu privire la orice încălcări efective sau potențiale ale legii, așa cum sunt descrise în prezenta Politică, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Societății, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări.

Prezenta Politică este redactată în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (denumită în continuare „Legea nr. 361”) care transpune Directiva (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii („Legislația aplicabilă”) și stabilește principiile și procedura de raportare a încălcărilor legii, după cum urmează:

 • SCOPUL POLITICII

 

Prezenta Politică reglementează primirea, examinarea și soluționarea raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție a acestora, cercetarea raportărilor și măsurile privind protecția persoanelor care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii, în cadrul Societății.

 • DEFINIȚII

 

În prezenta Politică, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

 1. încălcări ale legii – fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: serviciile, produsele și piețele financiare, precum și prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; protecția mediului; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piața internă, menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;
 2. informații privind încălcări ale legii – informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Societății în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activității sale, precum și informațiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări;
 3. raportare – comunicarea orală sau scrisă de informații, cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii;
 4. raportare internă – comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii din cadrul unei autorități, instituții publice, persoane juridice de drept public, precum și din cadrul persoanelor juridice de drept privat. Raportarea internă se realizează prin mijloacele puse la dispoziție de autoritățile, instituțiile publice, persoanele juridice de drept public, precum și de persoanele juridice de drept privat pentru efectuarea de raportări privind încălcări ale legii, acestea constituind canalele interne de raportare;
 5. raportare externă – comunicarea orală sau scrisă de informații referitoare la încălcări ale legii realizată prin canalele externe de raportare;
 6. divulgare publică – punerea la dispoziție, în orice mod, în spațiul public a informațiilor referitoare la încălcări ale legii;
 7. avertizor în interes public – persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informații referitoare la încălcări ale legii, obținute în context profesional;
 8. facilitator – persoana fizică ce asistă avertizorul în interes public în procesul de raportare într-un context profesional și a cărui asistență trebuie să fie confidențială;
 9. context profesional – activități profesionale, actuale sau anterioare, de orice natură, remunerate sau nu, desfășurate în cadrul Societății, în baza cărora persoanele pot obține informații referitoare la încălcări ale legii și pot suferi represalii în caz de raportare a acestora;
 10. lucrător – persoana fizică ce se află într-un raport de muncă sau raport de serviciu, în temeiul dispozițiilor de drept comun sau speciale în materie, și prestează muncă în schimbul unei remunerații;
 11. persoană vizată prin raportare – persoana fizică sau juridică menționată în raportare sau în divulgarea publică drept persoana căreia i se atribuie încălcarea legii sau cu care persoana respectivă este asociată;
 12. represalii – orice acțiune sau omisiune, directă sau indirectă, apărută într-un context profesional, care este determinată de raportarea internă sau externă ori de divulgarea publică și care provoacă sau poate provoca prejudicii avertizorului în interes public;
 13. acțiuni subsecvente – orice acțiune întreprinsă de către destinatarul unei raportări interne sau de către autoritatea competentă în vederea soluționării raportării și, acolo unde este cazul, a remedierii încălcării raportate;
 14. persoana desemnată – responsabilul cu atributiile privind primirea, inregistrarea, examinarea, efectuarea de actiuni subsecvente si solutionarea raportarilor, care actioneaza cu impartialitate si este independent in exercitarea acestor atributii, numit la nivelul Companiei.
 • PRINCIPII

 

Principiile care guvernează protecția raportărilor, în cadrul Societății, sunt următoarele:

 1. principiul legalității, potrivit căruia Societatea are obligația de a respecta drepturile și libertățile fundamentale, prin asigurarea respectării depline, printre altele, a libertății de exprimare și de informare, a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, a libertății de a desfășura o activitate comercială, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a dreptului la un nivel ridicat de protecție a mediului, a dreptului la o cale de atac eficientă și a dreptului la apărare;
 2. principiul responsabilității, potrivit căruia avertizorul în interes public are obligația de a prezenta date sau informații cu privire la faptele raportate;
 3. principiul imparțialității, potrivit căruia examinarea și soluționarea raportărilor se fac fără subiectivism, indiferent de convingerile și interesele persoanelor responsabile de soluționarea acestora;
 4. principiul bunei administrări, potrivit căruia Societatea este datoare să își desfășoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență și eficacitate a folosirii resurselor;
 5. principiul echilibrului, potrivit căruia nicio persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă care nu are legătură cu raportarea;
 6. principiul bunei-credinţe, potrivit căruia este ocrotită persoana care a avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării și că respectivele informații intrau în domeniul de aplicare al prezentei legi.
 • PROCEDURA DE GESTIONARE A RAPORTĂRILOR

 

Societatea aduce la cunoștința persoanele care, într-un context profesional, dobândesc date și informații cu privire la existența unor fapte de încălcare a legii, efectuate de către persoane care se află în relații profesionale cu Societatea, sau au motive să creadă că se vor produce în mod iminent astfel de fapte, faptul că au posibilitatea să efectueze o raportare a acestor fapte.

În scopul primirii, înregistrarii, examinării, efectuării de acțiuni subsecvente și soluționare a raportărilor, este numită la nivelul Societății o Persoană Desemnată.

 • Modalități de raportare:

În înțelesul dispozițiilor Legii nr. 361, cu titlu exemplificativ, menționăm că, pot constitui subiectul unei Raportări, următoarele fapte:

 • infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracșiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție;
 • infracțiuni de fals și infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul;
 • infracțiuni împotriva intereselor financiare ale CE (Comunității Europene);
 • practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor de serviciu și/sau în legătură cu personalul;
 • încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;
 • încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;
 • evaluări neobiective ale personalului Societății;
 • încălcări ale unor proceduri interne sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii.

Raportarea se face în scris, pe suport hârtie sau în format electronic, prin comunicare la liniile telefonice sau prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului în interes public.

În temeiul Legii nr. 361, avertizorul în interes public, are la dispoziție, ca și modalități de raportare:

 1. Raportarea internă

Persoanele care doresc să se adreseze Persoanei Desemnate, pe canalul intern pentru a raporta încălcări ale legii în cadrul Societății, o pot face doar prin următoarele modalități:

 • În scris, 24/7, pe e-mail, la adresa integritate@zenithhotel.ro, sau prin intermediul serviciilor poștale, în atenția Persoanei Desemnate, din Județ Constanța, Loc. Mamaia, Complex Jupiter Junona;
 • Telefonic, la numărul de telefon 0732 121 628, în intervalul orar 09.00 – 16.00.

Facem precizarea că discuția telefonică va fi înregistrată de Persoana Desemnată, cu consimțământul Avertizorului. În situația în care Avertizorul nu își va exprima consimțământul privind înregistrarea discuției telefonice, acesta va fi îndrumat să se adreseze în scris Persoanei Desemnate, prin canalul de comunicate de la punctul (i) de mai sus, sau, să opteze pentru efectuarea Raportării personal, conform mențiunilor de la punctul (iii) de mai jos;

 • Personal, catre Persoana Desemnată, din Județ Constanța, Loc. Mamaia, Complex Jupiter Junona, la solicitarea Avertizorului, cu o programare prealabilă la adresa de e-mail integritate@zenithhotel.ro, sau la numărul de telefon 0732 121 628. Facem precizarea că, în cazul în care Avertizorul solicită ca raportarea să aibă loc în prezența Persoanei Desemnate, se va întocmi un proces-verbal de consemnare, într-o formă durabilă și accesibilă, sub rezerva consimțământului Avertizorului. Lipsa consimțământului Avertizorului va conduce la imposibilitatea prelurării Raportării acestuia, urmând a fi îndrumat să se adreseze în scris Persoanei Desemnate, prin canalul de comunicare de la punctul (i) de mai sus.
 1. Raportarea externă

Raportările externe pot fi efectuate de către Avertizori, în atenția Agenției Naționale de Integritate (ANI), utilizând procedura publicată în acest sens de ANI, respectiv:

 • (i) Online, pe Platforma Avertizori (https://avertizori.integritate.eu/);
 • (ii) Prin e-mail la adresa avertizari@integritate.eu;
 • (iii) Telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română), 0 (Acord înregistrare conversație), 3 (Direcția Avertizori în interes public). Conversațiile vor fi înregistrate automat;
 • (iv) Prin intermediul serviciilor poștale la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, București – România – În atenția Direcției Avertizori în interes public;
 • (v) Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de email avertizari@integritate.eu).
 • Conținutul Raportărilor:

 

Raportarea Avertizorului în interes public cuprinde, indiferent de modalitatea de comunicare, cel puțin, următoarele:
 • numele și prenumele;
 • datele de contact ale Avertizorului;
 • contextul profesional în care au fost obținute informațiile;
 • persoana vizată (dacă este cunoscută);
 • descrierea faptei susceptibile să constituie o încălcare a legii;
 • probele în susținerea raportării;
 • data și semnătura, după caz.

Prin excepție, raportările anonime (care nu cuprind numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public) se examinează și se soluționează doar în măsura în care conțin indicii referitoare la încălcări ale legii, orice alte raportări anonime urmând a fi clasate de Persoana Desemnată.

Dispozițiile de mai sus sunt aplicabile și în cazul proceselor verbale întocmite de Persoana Desemnată, cu ocazia preluării Raportărilor Avertizărilor, realizate telefonic/personal de aceștia.

 • Înregistrarea și evidența Raportărilor:

 

În scopul asigurării trasabilității și evidenței Raportărilor înregistrate de Persoana Desemnată, cu privire la Societate, se înființează registrul raportărilor, care va cuprinde:

 • Data Raportării;
 • Numele , prenumele și datele de contact ale Avertizorului în interes public care realizează Raportarea;
 • Obiectul Raportării și
 • Modalitatea de soluționare.

Registrul raportărilor astfel înființat se ține de către Persoana Desemnată, în format electronic, și se păstrează pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data soluționării Raportării, indiferent de modalitatea de soluționare.

 • Soluționarea Raportărilor:

După primirea Raportării, Persoana Desemnată are obligația de a înregistra Raportarea și de a comunica confirmarea de primire a acesteia, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data primirii Raportării, cu excepția cazului în care Raportarea a fost realizată personal, la sediul Persoanei Desemnate.

După înregistrarea Raportării, Persoana Desemnată va proceda la realizarea primei examinări a acesteia, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor minime, conform Legii nr. 361.

În măsura în care, cu ocazia primei examinări, se constată că Raportările nu îndeplinesc condițiile minime solicitate de Legea nr. 361, Avertizorul va fi informat cu privire la aceste lipsuri, având obligația de a complini lipsurile comunicate, în termen de cel mul 15 (cincisprezece) zile de la data primirii comunicării Persoanei Desemnate.

Raportarea se va clasa, în măsura în care:
 • nu conține elementele minime, indicate în prezenta Politică, altele decât datele de identificare a Avertizorului în interes public, iar Persoana Desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită de către Avertizor;
 • este transmisă anonim și nu conține suficiente informații referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea și soluționarea Raportării, iar Persoana Desemnată a solicitat completarea acesteia, în termen de 15 zile, fără ca această obligație să fie îndeplinită;
 • a mai fost transmisă anterior o altă Raportare, cu privire la aceleași fapte, care se află în curs de soluționare.

După finalizarea examinării, Persoana Desemnată întocmește un raport care cuprinde următoarele elemente:

 • prezentarea situației care a făcut obiectul Raportării, inclusiv descrierea informațiilor aduse la cunoștința Persoanei Desemnate prin Raportarea înregistrată;
 • numele, prenumele și datele de contact ale Avertizorului, dacă este cazul, precum și
 • concluziile Persoanei Desemnate, care pot include și recomandări pentru eventuale măsuri de protecție.

Avertizorul va fi informat de către Persoana Desemnată cu privire la stadiul examinării Raportării, periodic, cel puțin o dată la 3 luni, urmând ca, la finalizarea examinării, să îi fie comunicat rezultatul examinării, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la finalizarea examinării și întocmirea raportului Persoanei Desemnate.

Societatea pune în vederea Avertizorilor faptul că, raportarea unor informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt neadevărate, constituie contravenție și se pedepsește cu amenda de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

De asemenea, Societatea asigură Avertizorii cu privire la faptul că, le sunt respectate drepturile cu privire la protecția datelor cu caracter personal furnizate, precum și, cu privire la faptul că, Societatea și Persoana Desemnată iau toate măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității și prevenirea eventualelor represalii împotriva Avertizorilor.

 • PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În scopul soluționării Raportărilor Avertizorilor, Societatea și Persoana Desemnată, în calitate de operatori de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 si ale Regulamentului general privind protectia datelor nr. 679/2016 (“GDPR”), vor prelucra datele cu caracter personal, potrivit regulilor de mai jos.

Astfel, prelucrarea datelor cu caracter personal ale Avertizorului, în scopul preluării și soluționării Raportării acestuiat, este necesară pentru îndeplinirea obligației legale ce revine Societății, în temeiul Legii nr. 361 (art. 6, alin. 1 din Legea nr. 361).

În cazul Raportărilor telefonice, așa cum rezultă din informațiile mai sus prezentate, convorbirea va fi înregistrată, pentru o documentare corespunzătoare a Raportării Avertizorului, caz în care este necesar Consimțământul Avertizorului în acest sens, care trebuie dat în mod liber, clar si expres (art. 6, alin. 1, lit. a GDPR). Lipsa / refuzul consimțământului Avertizorului va genera refuzul preluării Raportării.

Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul acestei proceduri sunt: (i) Numele si prenumele Avertizorului; (ii) Datele de contact ale Avertizorului; (iii) Contextul profesional în care a fost obtinuta informatia; (iv) Persoanele vizate de raport, daca sunt cunoscute; (v) Descrierea faptei susceptibile de a constitui o încalcare a legii; (vi) Probele detinute; (vii) Vocea persoanei vizate, în cazul în care raportarea se va face prin înregistrarea apelurilor; (viii) Semnatura, precum și (ix) Orice alte date cu caracter personal care pot fi identificate în raportare (de exemplu, date extrase din descrierea contextului profesional în care au fost obtinute informatiile, descrierea faptei susceptibile de a constitui o încalcare a legii în cadrul societatii si/sau probe în sprijinul raportarii).

Datele cu caracter personal furnizate de Avertizori în cadrul Raportărilor/cu ocazia soluționării Raportărilor nu vor fi divulgate terțelor persoane, și nici nu vor fi transferate în afara Spațiului Economic European (SEE), cu excepția autorităților și/sau entităților relevante, în scopul asigurării conformității cu scopurile sau obligațiile legale detaliate în prezenta Politică și legislația relevantă aplicabilă. În orice situație de divulgare/transfer de date, Avertizorul are garanția că acestea se desfășoară în condiții de maximă securitate și în conformitate cu legislația aplicabilă.

Datele vor fi stocate pentru perioada impusă de Legea nr. 361, respectiv pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, cu excepția cazului în care este necesară o perioadă de păstrare mai lungă. La sfârșitul perioadei de păstrare, Raportările și datele cu caracter personal colectate cu ocazia soluționării Raportărilor vor fi distruse, indiferent de suportul pe care sunt stocate.

Conform Regulamentului GDPR, Avertizorul beneficiază de următoarele drepturi: (i)dreptul de acces,  (ii) dreptul la rectificare, (iii) dreptul la restrictie, (iv) dreptul la stergere, (v)  dreptul la opozitie si (vi) dreptul de a depune o plangere, care se exercită în acord cu Regulamentul GDPR și cu prevederile Politicii privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal instituită la nivelul Societății, disponibilă pe site-ul societății, www.zenithhotel.ro.

 • DREPTURILE AVERTIZORULUI

 

 • Interdicția represaliilor:

 

Este interzisă orice formă de represalii împotriva Avertizorilor în interes public, amenințări cu represalii sau tentative de represalii, în special cele care privesc:

 1. orice suspendare a contractului individual de muncă ori a raportului de serviciu;
 2. modificarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu;
 3. reducerea salariului și schimbarea programului de lucru;
 4. retrogradarea sau împiedicarea promovării în muncă și a dezvoltării profesionale, inclusiv prin evaluări negative ale performanței profesionale individuale, sau prin recomandări negative pentru activitatea profesională desfășurată;
 5. aplicarea oricărei alte sancțiuni disciplinare, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
 6. constrângerea, intimidarea, hărțuirea;
 7. discriminarea, crearea unui alt dezavantaj sau supunerea la un tratament inechitabil;
 8. refuzul de a reînnoi un contract de muncă pe o perioadă determinată sau încetarea anticipată a unui astfel de contract, în condițiile în care nu există motive care să justifice acțiunile Societății;
 9. cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa reputației persoanei în cauză, în special pe platformele de comunicare socială, sau pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii oportunităților de afaceri și a pierderii de venituri;
 10. includerea pe o listă sau într-o bază de date negativă, pe baza unui acord sectorial sau la nivel de industrie, formal sau informal, care poate presupune că persoana în cauză nu își va găsi, în viitor, un loc de muncă în respectivul sector sau în respectiva industrie;
 11. rezilierea unilaterală extrajudiciară a unui contract pentru bunuri sau servicii, fără a fi îndeplinite condițiile în acest sens;
 12. solicitarea de efectuare a unei evaluări psihiatrice sau medicale.

La cererea Avertizorului în interes public cercetat disciplinar, în termen de maximum un an de la data Raportării, baroul din circumscripția locului de desfășurare a activității Avertizorului, asigură asistența judiciară gratuită pe parcursul procedurii disciplinare.

Societatea aduce la cunoștința Avertizorului în interes public faptul că:

 • în termen de maximum un an de la data Raportării, poate solicita baroului din circumscripția locului de desfășurare a activității Avertizorului, să îi asigure asistența judiciară gratuită pe parcursul procedurii disciplinare și
 • poate contesta măsurile dispuse abuziv de Societate, mai sus menționate, printr-o cerere adresată instanței competente, în funcție de natura litigiului, în a cărei circumscripție teritorială acesta își are domiciliul.
 • Exonerarea de răspundere:

 

Cu condiția să fi avut motive întemeiate să considere că raportarea sau divulgarea publică a fost necesară pentru dezvăluirea unei încălcări a legii, în temeiul prezentei legi, Avertizorul nu răspunde pentru:

 1. încălcarea dreptului la imagine, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea secretului profesional, încălcarea normelor de protecție a datelor, divulgarea secretelor comerciale sau acțiunile în despăgubire;
 2. încălcarea clauzele contractuale privind divulgarea de informații;
 • dobândirea sau accesarea de date și informații de care are cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu sau a raporturilor de muncă sau
 1. încălcarea dispozițiilor legale aplicabile secretelor comerciale.
 • Confidențialitatea

Persoana Desemnată are obligația de a nu dezvălui identitatea Avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia.

Prin excepție, identitatea avertizorului în interes public și orice altă informație obținută în cadrul procedurii de soluționare a Raportărilor pot fi divulgate numai în cazul în care acest lucru este o obligație impusă de lege, cu respectarea condițiilor și a limitelor prevăzute de aceasta.

În acest din urmă caz, Avertizorul în interes public este informat anterior, în scris, cu privire la divulgarea identității și a motivelor divulgării datelor confidențiale în cauză.

Obligația de a păstra confidențialitatea nu există în cazul în care Avertizorul în interes public a dezvăluit în mod intenționat datele considerate confidențiale, în cadrul unei divulgări publice.

Pentru ca Avertizorul să beneficieze de drepturile și măsurile de protenție prevăzute în prezenta Policită și instituite de Legea nr. 361/2022, acesta trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

 1. să fie una dintre persoanele care efectuează Raportări și care a obținut informații referitoare la încălcări ale legii într-un context profesional;
 2. să fi avut motive întemeiate să creadă că informațiile referitoare la încălcările raportate erau adevărate la momentul raportării;
 • să fi efectuat o raportare internă, o raportare externă sau o divulgare publică.
 1. represaliile să fie consecința raportării efectuate.
 • DISPOZIȚII FINALE

Prezenta Politică poate fi actualizată de Societate oricând, pe perioada de valabilitate a acesteia, nefiind necesară nicio altă formalitate prealabilă. Politica este adusă la cunoștința persoanelor îndreptățile, prin afișare la sediul social/punctele de lucru ale Societății și, prin publicare pe pagina web Societății, www.zenithhotel.ro     

Pentru orice alte întrebări sau clarificări suplimentare privind prezenta Politică, vă rugăm să adresați întrebările dvs. utilizând următoarele date de contact: (i) E-mail: integritate@zenithhotel.ro sau (ii) Adresa poștală: Județ Constanța, Loc. Mamaia, Complex Jupiter Junona, în atenția Persoanei Desemnate.